Koleksi Rujukan (R)

Koleksi rujukan adalah koleksi yang tidak boleh dipinjam dan di bawa keluar dari kawasan Perpustakaan.

Koleksi ini terdiri daripada sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, direktori, buku panduan, atlas, buku tahunan, bibliografi, indeks, abstrak da lain-lain.

Bahan-bahan ini hanya untuk rujukan sahaja dan boleh di dapati di aras bawah (G)